School News 學校簡報 Read More 更多
[2023-12-02] 24-25 中一自行收生申請指引
   
[2023-12-02] 24-25 中一自行收生表格
   
[2023-07-11] 中一註冊注意事項
   
[2023-06-26] 2023-2024年度中一轉校生申請須知
   
[2023-06-26] 2023-2024年度中一轉校生申請表格
   
[2023-06-20] 2023-2024轉校生入學申請指引
   
[2023-06-20] 2023-2024轉校生入學申請表格
   
 
 
 
  我斷不以別的誇口、只誇我們主耶穌基督的十字架。
【加拉太書 6:14】
公開招標 網頁連結 網頁指南 聯絡我們 非華語學生學習資訊
Tenders Links Site Map Contact Us Information for NCS Students